ਆਉਣਾ ਪਿਆ

ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ

‘ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ?’

ਸੰਦੀਪ ਧਨੋਆ