ਅੱਖ ਕਾਸ਼ਨੀ

ਕੱਢੇ ਫੁੱਲਕਾਰੀ

ਧਾਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ