ਇਕ ਜਹਾਜ

ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੜਿਆ

ਪੁੱਤ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ

ਮੋਹਨ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ