ਹੱਥ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ

ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਹਲ਼ੀ

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ