ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬ

ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ

ਪੜ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ