ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ

ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ?

ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ