ਗਲਾਸ ਭਰੇ

ਖਾਲ੍ਹੀ

ਮੁੜ ਭਰੇ

ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ