ਅੰਬਰ-ਸਕੂਲ ਵਿਹੜੇ

ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨ ਪੜ੍ਹਾਵੇ

ਟਿਮਟਿਮਾਉਣਾ ਸਬਕ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ