ਇਧਰ ਉਧਰ ਝਾਕਦੀ

ਹੱਥ ‘ਚ ਕੱਢਿਆ ਝੋਲਾ

ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ