ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ

ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ

ਖਮੋਸ਼ ਸੱਦਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ