ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ

ਦਿਸੇ

ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਗਡੰਡੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ