ਦਾਸੀ ਪੌਣ —

ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ

ਰਾਤੀਂ ਚੰਨ ਦੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ