ਸੂਰਜ ਡੁੱਬੇ

ਬੱਦਲ ਗਰਜ਼ੇ

ਬੇਬੇ ਬਾਲਣ ਕੱਜੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ