ਅੱਸੀਵੀਂ ਪੱਤਝੜ

ਪੱਤੇ ਹੂੰਝੇ

ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ