ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ

ਪੱਤਾ ਨੱਚਿਆ

ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ