ਧਾਰਮਕ ਜਸ਼ਨ

ਬੱਚੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਝਿੜਕੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ