ਮੇਪਲ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ –

ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੜਕਦੇ

ਪੱਤੇ ਪਿੱਪਲ਼ ਦੇ

ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ

ਨੋਟ: ਮੇਪਲ: ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਲ ਪੱਤਾ ਕੇਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ।