ਇਕੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ

ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ

ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ