ਹਾਲੋਈਨ ਦਾ ਕੱਦੂ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ

Halloween = ਹਾਲੋਈਨ

31 October. The eve of ‘All Saint’s Day’

੩੧ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ‘ਸਰਵ ਸੰਤ ਦਿਵਸ’

ਹਾਇਗਾ: ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ