ਨਿਰਾਸ਼ ਟਹਿਲਾਂ

ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ

ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਤਿੜ੍ਹਾਂ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ