ਬਰਫੰਬਿਆਂ ਦੀ ਨ੍ਹੇਰੀ

ਲੈਟਰਬਾਕਸ ਠਰਦੇ

ਨਿੱਘੇ ਖਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

ਨੋਟ: snow Flurries = ਬਰਫੰਬੇ