ਗੁੰਮਿਆਂ ਸਿਰਨਾਵਾਂ-

ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ

ਲੱਭਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ