ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਤੇ

ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬਸਤਰ

ਸਜ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਾੜੀ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ