ਦੀਪਮਾਲਾ-

ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਈ

ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਗਮਗ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆ