ਹੌਲ਼ੀ ਹਵਾ ਨਾਲ਼

ਬਰਫ ਗਿਰਦੀ

ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ