ਦੋ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ

ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ ਖੇਡਣ

ਅੱਖ ਮਚੋਲੀ

ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ