ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ

ਘਰ-ਫੁੱਲਵਾੜੀ –

ਮੈਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹਾਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ