ਰਾਖ ‘ਚੋਂ ਰੁੱਖ

ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਅੱਗ

ਅੱਗ ਤੋਂ ਰਾਖ

ਗੁਰਜੀਤ ਗਿੱਲ