ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ

ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ

ਸੜਕ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ