ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ

ਓਥੋਂ ਹੀ ਉੱਡੇ ਨੇ

ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੰਛੀ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ