ਮੰਦਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ

ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ

ਚੋਖਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਚੰਦਾ

ਰਣਜੀਤ ਦੇਵਗਣ