ਪਾਵਨ ਪੁਸਤਕ –

ਤੜਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ

ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਚਿਹਰਾ

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ