ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਹਾਇਕੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ