ਮਾਂ ਵਰਤਾਈ ਰੋਟੀ

ਰੋਕੀਆਂ ਨਾਂ ਰੁਕਣ

ਘੀ ਦੀਆਂ ਤਤੀਹਰੀਆਂ

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਬਡਿਆਲ