ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ

ਬੱਚਾ ਖੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ

ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ