ਖੂਹ ਵਲੋਂ

ਆਉਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ

ਦੁਖ ਸੁਖ ਫਰੋਲਦੀਆਂ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ