ਮੋਟਾ ਹਲਵਾਈ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼

ਬੇਚੇ ਮਠਿਆਈ

ਰਣਜੀਤ ਦੇਵਗਣ