ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਂਵੇਂ

ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ

ਘਰ ਅਪਣੀ ਥਾਵੇਂ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ