ਚਸ਼ਮਾ ਗੁਆਚਾ –

ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ

ਦੂਸਰਾ ਚਸ਼ਮਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ