ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ

ਬੋਰ ਹੋਏ ਨੇ

ਤੋੜ ਲਏ ਕੁਝ ਪੱਤੇ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ