ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਵੇ

ਢਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ

ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਘਰ

ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ