ਚੋਂਦੀ ਛੱਤ

ਹੇਠਾਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀ

ਮੀਂਹ ਵਾਲੀ ਸੀਨਰੀ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ