ਖੂਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ

ਜਿੱਧਰ ਆਡ ਜਾਵੇ

ਓਧਰ ਜਾਵੇ ਭਾਫ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ