ਛਿਪ ਰਿਹੈ ਸੂਰਜ

ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ

ਵਖਾਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ