ਇਕ ਝਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ

ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

ਇਕੋ ਮੰਤਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ