ਜੋਗੀ ਪਰਤ

ਪਹਾੜੀਂ ਚੱਲੇ

ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ ਸੁਣਕੇ

ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ

ਨੋਟ: ਇਕਬਾਲ ਦੀਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਖਿਣ’ ਵਿਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।