ਕਟੀ ਪਤੰਗ

ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ

ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਵੇ

ਗੁਰਨੈਬ ਮਘਾਣੀਆਂ