ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ਼

ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ

ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਾ