ਲਗਾਮ ਮਾੜੀ

ਸਵਾਰ ਕੱਚਾ

ਘੋੜਾ ਅੱਥਰਾ

ਬਲਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ