ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਲਿਪਟਕੇ

ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ

ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਏ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ